Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Profesinės rizikos vertinimas. Profesinės rizikos dokumentacija

Email Spausdinti

Profesinė rizika – pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra:

 • nustatyti esamus ar galimus pavojus darbo vietoje;
 • numatyti  darbuotojų apsaugos nuo kylančios rizikos priemones.

 Profesinės rizikos vertinimo nauda ir rezultatas:

 • darbo vietos priimtinumo nustatymas;
 • saugios darbo aplinkos kūrimas;
 • žinios apie profesinę riziką, leidžiančios darbuotojams saugiai dirbti su pavojingais įrenginiais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
 • žalingo poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai išvengimas, nedarbingumo dėl susirgimų ir gydymo išlaidų sumažinimas. 

 

Rizikos vertinimas nėščiųjų darbuotojų darbo vietose 

ES teisės aktai, LR Vyriausybės nutarimas nustato būtiniausius reikalavimus darbo vietoms, situacijoms, kurios gali būti pavojingos nėščioms darbuotojoms, ir kuriais atvejais darbdavys privalo imtis veiksmų. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, nėščia darbuotoja gali pasinaudoti galimybėmis sutrumpinti darbo laiką ar susilaikyti nuo tam tikrų užduočių, kurios galėtų pakenkti jų sveikatai. Be to nėščios darbuotojos neprivalo dirbti naktinių pamainų, vykti į komandiruotes, jei pačios nepageidauja, nesutinka ar tai daryti draudžia medikų išvados. Neprarasdamos pajamų nėščiosios gali lankytis pas gydytoją darbo metu. Bet kuriuo atveju, nėščios darbuotojos neturėtų būti diskriminuojamos darbe ar atleidžiamos iš darbo dėl savo būklės. 

Nėščiųjų darbuotojų profesinės rizikos vertinimo metu analizuojami rizikos tyrimo rezultatai ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tyrimų duomenis lyginant su nustatytais reikalavimais, ribinėmis vertėmis ir leistinais dydžiais, atsižvelgiant į rizikos veiksnių poveikio trukmę ir naudojamas asmeninės apsaugos priemones, nustatoma rizika nėščiosioms darbuotojoms ir priimamas sprendimas dėl rizikos darbo vietoje priimtinumo.

 

 

Biologinių rizikos veiksnių / COVID-19 grėsmių profesinės rizikos vertinimas

Siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą. 

UAB „Saugas“ padės jūsų įmonei įvertinti biologinių veiksnių riziką (COVID-19 grėsmių valdymą), taip pat teiks rekomendacijas kokių papildomų prevencijos priemonių reikia imtis susidariusios epidemiologinės situacijos metu, užtikrinant būtinųjų funkcijų vykdymą:

 • Darbo organizavimui
 • Darbo vietos valdymui
 • Darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP)
 • Darbuotojų vykimo į/iš darbo organizavimui
 • Pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pacientų, klientų, lankytojų, švietimo įstaigų lankytojų) valdymui
 • Darbuotojų mokymo organizavimo

UAB „Saugas“ specialistai taip gali atlikti jūsų įmonės darbuotojų Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą, esant COVID-19 grėsmių rizikai. Ypač svarbu tai atlikti dideliems kolektyvams, kai nėra galimybės dirbti nuotolinių būdu, pvz. slaugos ligoninėse, centruose, pradinio ugdymo įstaigose ir kitose ekonominės veiklos srityse (siuvyklos, parduotuvės ir pan.). 

  

Kodėl verta atlikti profesinės rizikos vertinimą su UAB "SAUGAS" 

Įmonės darbuotojai, profesinės rizikos vertinimo srityje dirbantys daugiau kaip 10 metų, teikia profesionalias rizikos vertinimo paslaugas:

Parengiamieji darbai – šių darbų metu atliekamas galimos rizikos identifikavimas darbo vietose: identifikuojami rizikos veiksniai (cheminiai, biologiniai, fizikiniai, ergonominiai, fiziniai, psichosocialiniai), nustatomos vietos, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių ir sudaroma profesinės rizikos vertinimo planas. 

Profesinės rizikos tyrimas – šis darbų etapas prasideda atlikus parengiamuosius darbus ir sudarius profesinės rizikos vertinimo planą, sąmatą ir sutartį. Profesinės rizikos tyrimo etape specialistai ir darbuotojai, atliekantys laboratorinius tyrimus, vyksta į profesinės rizikos vertinimo plane numatytas vertinti darbo vietas bei metrologiškai patikrintais prietaisais ištiria esančių veiksnių (cheminių, biologinių, fizikinių, ergonominių) rizikos veiksnių dydžius bei parengia atliktų tyrimų protokolus.  Fiziniai profesinės rizikos veiksniai tiriami ir įvertinimi kartu su įmonės atsakingu darbuotoju, apžiūrint visus galimus pavojus, apklausiant dirbančius darbuotojus. Psichosocialiniai rizikos veiksniai tiriami anketavimo būdu (anonimiškai).

Profesinės rizikos vertinimas (rizikos nustatymas) – analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika darbuotojams ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo, tolerantiškumo ar nepriimtinumo, t. y. rizikos tyrimų duomenys lyginami su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais leistinais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsaugos priemones. Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl profesinės rizikos priimtinumo, tolerantiškumo  ar nepriimtinumo, užpildomos profesinės rizikos įvertinimo kortelės, kuriose, esant toleruotinai ar nepriimtinai rizikai, parengiamos rekomendacijos rizikai pašalinti ar sumažinti (prevencinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės). 

Fizikinių, cheminių ar biologinių rizikos veiksnių įvertinimas pagal užsakovo pateiktus protokolus - darbo aplinkos veiksnių tyrimų/matavimų duomenys lyginami su Lietuvos higienos normose ir kituose norminiuose aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių veikimo trukmę ir savybes. 

Įmonei pageidaujant, galime teikti paslaugas bet kuriame rizikos vertinimo etape.

 

Susisiekite, pasikonsultuokite su mumis: UAB "SAUGAS" kontaktai

 

Pasidomėkite mūsų paslaugomis:

 

Profesinės rizikos vertinimas  Darbų saugos instrukcijos  Darbų saugos mokymai (kursai)   Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (kompleksinė priežiūra